Evenementencontract

Evenementencontract

Om uw gegevens snel te kunnen verwerken, vragen wij u onderstaand formulier in te vullen en digitaal te ondertekenen.

EHBO Vereniging Garderen en Omstreken
Voorzitter:
Ditty Koetsier
Jan Seppenplein 62
3772 BL Barneveld
0342-416898
06-12599986
KVK 40123428

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

1. Opdrachtgever

Evenement/Organisatie: (verplicht)

Contactpersoon: (verplicht)

Telefoonnummer: (verplicht)

E-mailadres: (verplicht)

Adres, Postcode en Plaats: (verplicht)

Post datum: (verplicht)

Post locatie: (verplicht)

Begintijd Evenement en verwachte eindtijd: (verplicht)

Aantal EHBO'ers: (verplicht)

2. EHBO Vereniging Garderen te Garderen, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de mevrouw Koetsier, voorzitter, hierna te noemen “opdrachtnemer”,

zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1. Opdrachtnemer verricht de navolgende werkzaamheden voor opdrachtgever: Tijdens het evenement aanwezig zijn met het bovengenoemde aantal EHBO’ers en in voorkomende gevallen eerste hulp te verlenen die binnen de bevoegdheden vallen van de EHBO’ers.

Artikel 2. Voor de werkzaamheden wordt er een minimaal tarief van €5,00 gehandhaafd voor het gebruik van verbandmaterialen en € 25 voor de AED. Bij veelvoudig gebruik van verbandmaterialen en bij inzet van de AED zullen extra kosten gespecificeerd gefactureerd worden.

Artikel 3. De opdrachtnemer moet bij zijn werkzaamheden de zorgen van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

Artikel 4. Voor het overige is de wijze van uitvoering van de opdracht geheel overgelaten aan opdrachtnemer.

Artikel 5. De opdrachtnemer moet de opdrachtgever op de hoogte houden van zijn werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht en hem onverwijld in kennis stellen van de voltooiing van de opdracht, indien de opdrachtgever daarvan onkundig is. De opdrachtnemer doet aan de opdrachtgever verantwoording van de wijze waarop hij zich van de opdracht heeft geweten. Heeft hij bij de uitvoering van de opdracht ten laste van de opdrachtgever gelden uitgegeven of te diens behoeve gelden ontvangen, dan doet hij daarvan rekening.

Artikel 6. Opdrachtnemer is gerechtigd ter uitvoering van de opdracht voor eigen rekening en risico hulppersonen waaronder ondergeschikten in te schakelen.

Artikel 7. Opdrachtgever is aan opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd van € 7,50 per persoon per uur. EHBO`ers worden voorzien van koffie, lunch, en na 18.00 uur voorzien van een warme maaltijd. Indien deze niet verstrekt worden zal er een onkosten vergoeding van € 10, - per persoon aan de opdrachtgever worden door berekend.

Artikel 8. De opdrachtgever is gehouden de onkosten, die opdrachtnemer ter uitvoering van de opdracht moest maken, te vergoeden.

Artikel 9. De opdrachtgever moet de opdrachtnemer alle niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen schade vergoeden die deze in verband met de uitvoering van de opdracht lijdt ten gevolge van de verwezenlijking van een aan de opdracht verbonden gevaar dat de risico's welke de uitoefening van het beroep/bedrijf van opdrachtnemer naar zijn aard meebrengt, te buiten gaat.

Artikel 10. De opdrachtgever is in geval van opzegging zijnerzijds schadevergoeding aan opdrachtnemer verschuldigd voor zover het artikel 1 en artikel 7 betreft en voorts voor zover deze verschuldigd is op de voet van art. 9 hierboven.

Artikel 11. De opdrachtnemer kan, behoudens gewichtige redenen, de overeenkomst slechts opzeggen, indien er geen of onvoldoende EHBO’ers beschikbaar zijn.

Artikel 12. De overeenkomst eindigt niet door overlijden van de opdrachtgever.

Artikel 13. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade van opdrachtnemer ten gevolge of naar aanleiding van deze overeenkomst of de uitvoering hiervan.

Artikel 14. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn of uit enige andere bestaande of toekomstige rechtsbetrekking zoals bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend ter zake van onrechtmatige daad, onverschuldigde betaling en ongegronde verrijking zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbank.

Ondergetekende verklaart hiermee de gegevens naar waarheid ingevuld te hebben, het gehele contract gelezen te hebben en akkoord te gaan met de daarin genoemde voorwaarden en eisen.

Aldus ondertekend:

Plaats: (verplicht)

Datum: (verplicht)

Handtekening Opdrachtgever:

Naam: (verplicht)

Handtekening Opdrachtnemer:

Naam: Diny Riemersma
Coördinator posten posten@ehbogarderen.nl